ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor de Algemene Voorwaarden, klik hier.

DNR2011

Voor De Nieuwe Regeling 2011, klik hier.

PRIVACYSTATEMENT 

Kooij & Dekker Ingenieursbureau B.V. hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe wij met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaan, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). 

1. Verwerkingsverantwoordelijke 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de besloten vennootschap Kooij & Dekker Ingenieursbureau B.V., gevestigd aan het Oosteinde 11 te (3842 DR) Harderwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08136011, (verder te noemen “Kooij & Dekker”). 

2. Toepassing 

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Kooij & Dekker persoonsgegevens verwerkt: 

a. (potentiële) opdrachtgevers; 

b. bezoekers van www.kooijdekker.nl; 

c. ontvangers van nieuwsbrieven van Kooij & Dekker (indien van toepassing); 

d. alle overige personen die met Kooij & Dekker contact opnemen of van wie Kooij & Dekker persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar aandeelhouders, medewerkers, sollicitanten en student-stagiaires. 

3. Verwerking van persoonsgegevens 

Kooij & Dekker verwerkt persoonsgegevens die: 

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking), telefonisch of digitaal (via e-mail of het contactformulier op de internetpagina van Kooij & Dekker) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en – afhankelijk van de aard van de gelegenheid – andere persoonsgegevens; 

b. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Kooij & Dekker zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) of de betrokkene een commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt; 

c. Kooij & Dekker heeft ontvangen van derden en/of heeft ontleend aan andere bronnen. 

4. Doeleinden verwerking 

Kooij & Dekker verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

a. het adviseren over het aangaan van c.q. uitvoeren van een overeenkomst (van opdracht) met (potentiële) klanten; 

b. het onderhouden van contact en toezenden van informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd; 

c. het kunnen functioneren en onderhouden van contact binnen een bouw- en/of ontwerpteam; 

d. het verkrijgen, bewaren, beheren en verzenden van de voor een bouwproject benodigde informatie; 

e. het verzorgen van vergunningsaanvragen ten behoeve van haar opdrachtgever; 

f. het retourneren van ter controle door haar ontvangen goederen; 

g. het declareren van verrichte werkzaamheden; 

h. het verbeteren van de website www.kooijdekker.nl; 

i. het bijhouden van gebruikersstatistieken van de website www.kooijdekker.nl; 

5. Rechtsgrond 

Kooij & Dekker verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden: 

a. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking; 

b. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst (van opdracht). 

Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een overeenkomst met Kooij & Dekker. Wanneer geen persoonsgegevens worden verstrekt, is het mogelijk dat geen overeenkomst kan worden aangegaan. 3/5 

6. Verwerkers 

Kooij & Dekker kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerker) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Kooij & Dekker persoonsgegevens verwerken. Kooij & Dekker sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt. Kooij & Dekker maakt gebruik van een automatiseerder die haar IT-omgeving beheert en beveiligt en slaat gegevens op een in CRM-systeem. 

7. Persoonsgegevens delen met derden 

Kooij & Dekker deelt persoonsgegevens alleen met derden, als dat voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. 

Voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting kan het bijvoorbeeld nodig zijn persoonsgegevens te delen met bijvoorbeeld partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van een aan Kooij & Dekker verstrekte opdracht, zoals bijvoorbeeld leveranciers, overheidsinstellingen (vanwege vergunningsaanvraag), andere leden of (al dan niet door Kooij & Dekker ingeschakelde) adviseurs van een bouw- of ontwerpteam waarvan Kooij & Dekker in het voorkomende geval onderdeel van uitmaakt. 

Kooij & Dekker deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden. 

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Kooij & Dekker gebruikt functionele cookies. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Kooij & Dekker gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 4/5 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

9. Doorgifte buiten de EER 

Kooij & Dekker geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Kooij & Dekker er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

10. Bewaren van gegevens 

Kooij & Dekker bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de onder 4 genoemde doeleinden. 

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Kooij & Dekker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kooijdekker.nl 

12. Wijzigingen privacystatement 

Kooij & Dekker behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. De wijzigingen worden op de website van Kooij & Dekker gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. 

13. Rechten, vragen en klachten 

Een betrokkene heeft, voor zover de wet deze rechten toekent, het recht Kooij & Dekker te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, 5/5 

over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. 

Een betrokkene kan hierover contact opnemen met Kooij & Dekker door een e-mailbericht te sturen naar info@kooijdekker.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door een betrokkene zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. 

Ook bij vragen of opmerkingen en/of klachten over de wijze waarop Kooij & Dekker persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Kooij & Dekker door een e-mailbericht te sturen naar info@kooijdekker.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Versie 1.0 

12 oktober 2018